Dolf's Bass Gear

 

 

Rickenbacker 4003

 

Fender Deluxe Active Jazz Bass

 

Gibson EB3 bass
 

 

Yamaha 5 string bass

 

 

Duessenberg Violin bass

NS Design NXT BS

 

Wolf 5 string bass